Logo TV Graphics
 Mgr. Slavomír Kočí - TV GRAPHICS, Nový Malín 569, 788 03, mobil: 608 883 111 e-mail: info@2pir.eu


Obsah pracovních sešitů do matematiky pro 6. ročník 1. - 3. díl
(od šk. roku 2012/2013)
 
Podle Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání (RVP ZV)
dle DOPORUČENÝCH osnov MŠMT pro 6. ročník ZŠ
Obrázek
Školní výlet měřil 24 km. Děti ušly 2/3 cesty. Kolik kilometrů jim zbývá do cíle ?
          Matematika 6. ročník 1. díl
I. Opakování a prohlubování učiva z 5. ročníku.
 1. Přirozená čísla a početní výkony s nimi.
 2. Rozeznávání rovinných obrazců.
 3. Obvod a obsah obrazce.
 4. Rozeznávání prostorových útvarů.
 5. Jednoduché konstrukční úlohy.
 6. Řešení jednoduchých slovních úloh a rozvíjení logického myšlení.
 7. Pravoúhlá soustava souřadnic.
 8. Souhrnné opakování.
 9. Test - 25 minut
II. Zlomek, desetinná čísla.
 1. Zlomky, sšítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem.
 2. Desetinná čísla, vyjádření desetinných zlomků desetinným číslem a porovnávání desetinných čísel.
 3. Zaokrouhlování desetinných čísel, sčítání a odčítání desetinných čísel.
 4. MiniTEST
 5. Násobení a dělení desetinného čísla 10, 100, 1000.
 6. Převádění jednotek délky, obsahu a hmotnosti.
 7. MiniTEST
 8. Násobení desetinných čísel desetinným číslem.
 9. Test - 25 minut
 10. Dělení přirozeného čísla přirozeným číslem.
 11. Dělení desetinného čísla přirozeným číslem.
 12. Samostatný projekt č. 1.
 13. Matematika 6. ročník 2. díl
 14. Dělení desetinného čísla desetinným číslem.
 15. Test - 35 minut
 16. Aritmetický průměr a slovní úlohy.
 17. Souhrnné opakování.
 18. Test - 25 minut
III. Dělitelnost přirozených čísel.
 1. Násobek a dělitel.
 2. Znaky dělitelnosti přirozených čísel (2, 3, 4, 5, 9, 10).
 3. Prvočísla a složená čísla.
 4. Nejmenší společný násobek.
 5. Největší společný dělitel.
 6. Test 30 minut.
 
IV. Úhel a jeho velikost.
 1. Přenášení úhlu a osa úhlu.
 2. Měření velikosti úhlu. Jednotka úhlu, rýsování úhlu dané velikosti.
 3. Úhel pravý, přímý, ostrý a tupý. Pravoúhlý, ostroúhlý a tupoúhlý trojúhelník.
 4. Vedlejší a vrcholové úhly.
 5. Test 30 minut.
 6. Sčítání a odčítání úhlů.
 7. Násobení a dělení úhlů dvěma.
 8. Souhlasné a střídavé úhly.
 9. Velikost úhlu ve stupních a minutách.
 10. Samostatný projekt č. 2.
 11. Matematika 6. ročník 3. díl
 12. Souhrnné opakování.
 13. Test 30 minut.
V. Osová souměrnost.
 1. Shodnost geometrických útvarů.
 2. Osová souměrnost, zobrazení v osové souměrnosti, útvary osově souměrné.
VI. Objem a povrch krychle a kvádru.
 1. Konstrukce krychle a kvádru.
 2. Objem krychle a kvádru. Jednotky objemu.
 3. Převádění jednotek objemu.
 4. Povrch krychle a kvádru, síť krychle a kvádru.
 5. Test prostorové představitosti.
 6. Výpočet objemu a povrchu kvádru a krychle ve slovních úlohách.
 7. Test 25 minut.
VII. Trojúhelník
 1. Vnější a vnitřní úhly v trojúhelníku, součet vnitřních úhlů v trojúhelníku.
 2. Rovnoramenný trojúhelník.
 3. Rovnostranný trojúhelník.
 4. Střední příčky v trojúhelníku.
 5. Těžnice trojúhelníku.
 6. Výšky trojúhelníku.
 7. Konstrukce trojúhelníku užitím vět sss, sus, usu.
 8. Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku.
 9. Mnohoúhelníky - pravidelný šestiúhelník, osmiúhelník.
 10. Shrnutí.
 11. Test 25 minut - Vlastnosti trojúhelníku.
VIII. Závěrečné opakování.
 1. Závěrečné opakování.
 2. Test 30 minut.
 3. Samostatný projekt č. 3.

TV Graphics 2023