Logo TV Graphics
 Mgr. Slavomír Kočí - TV GRAPHICS, Nový Malín 569, 788 03, mobil: 608 883 111 e-mail: info@2pir.eu


Obsah pracovních sešitů do matematiky pro 9. ročník 1. - 3. díl
 
Podle Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání (RVP ZV),
dle DOPORUČENÝCH osnov MŠMT pro 9. ročník ZŠ
Obrázek
Tomášovi se zdálo, že vyhrál 500 000 Kč, které uložil na vkladní knížku s roční výpovědní lhůtou a roční úrokovou mírou 9 %. Vypočítejte úrok za 1 den. Zaokrouhlete na celé koruny.
          Matematika 9. ročník 1. díl
I. Opakování a rozšiřování učiva z 8. ročníku.
 1. Počítání s racionálními čísly.
 2. Procenta, promile.
 3. Řešení lineární rovnice s jednou neznámou, slovní úlohy.
 4. Zaokrouhlování, druhá a třetí mocnina a odmocnina. Pythagorova věta v praxi.

 5. Minitest - 10 minut
 6. Počítání s druhou a třetí mocninou a odmocninou, a0=1, a1=a

 7. Minitest - 3 x 5 minut
 8. Přirozený mocnitel větší než 3.
 9. Zápis čísla ve tvaru a . 10n, 1<=a<10, n patří do N, Z.

 10. Minitest - 3 x 5 minut
 11. Konstrukční úlohy a užití Thaletovy věty.
 12. Souhrnné opakování.

 13. Test - 25 minut
  Test - 25 minut
  Matematické minimum - 30 minut
II. Podobnost a užití v praxi.
 1. Podobnost, koeficient podobnosti, podobnost trojúhelníků.
III. Operace s algebraickými výrazy.
 1. Co již umíme s algebraickými výrazy - opakování.

 2. Minitest - 10 minut
 3. Seznámení s lomeným výrazem.
 4. Úprava lomeného výrazu krácením.
 5. Řešení lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli.
 6. Vyjádření neznámé ze vzorce užitím ekvivalentních úprav.

 7. Test 25 minut
  Samostatný projekt č. 1
            Matematika 9. ročník 2. díl
 8. Souhrnné opakování.
IV. Řešení soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými.
 1. Řešení soustavy dvou lineárních rovnic.
 2. Slovní úlohy řešené pomocí lineární rovnice nebo soustavy dvou rovnici.
 3. Slovní úlohy o pohybu řešené pomocí soustavy dvou rovnic o dvou neznámých.
 4. Slovní úlohy na práci.
 5. Slovní úlohy na směsi.
 6. Souhrnné opakování - test.
 
V. Funkce a její užití.
 1. Lineární funkce a její vlastnosti.

 2. Test 20 minut
 3. Grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými.
 4. Lomená funkce a její vlastnosti.
 5. Souhrnné opakování.

 6. Test č.1 - 30 minut
  Test č.2 - 30 minut
VI. Opakování učiva 6. a 7. ročníku.
 1. Obvod a obsah rovinných obrazců.
 2. Objem a povrch hranolu, válce, koule.

 3. Test 30 minut
 4. Poměr, úměra, trojčlenka, slovní úlohy.
 5. Osová a středová souměrnost.
 6. Konstrukce trojúhelníku, čtyřúhelníku a jejich vlastnosti.

 7. Samostatný projekt č. 2
            Matematika 9. ročník 3. díl
VII. Objem a povrch jehlanu a kužele.
 1. Jehlan.
 2. Kužel.
 3. Úlohy z praxe.
 4. Obrazce a tělesa ve slovních úlohách - komplexní úlohy.

 5. Test - 35 minut
VIII. Základy finanční matematiky.
 1. Úlohy z finanční matematiky.
IX. Základy statistiky.
 1. Statistický soubor a jeho zpracování. Modus, medián, aritmetický průměr. Grafy.
X. Závěrečné opakování.
 1. Závěrečné opakování.

 2. Test obtížnost C - 30 minut
  Matematické minimum - 35 minut
  Matematické minimum - 30 minut
  Matematické minimum - 30 minut
  Matematické minimum - 35 minut
  Matematické minimum - 30 minut
  Matematické minimum - 35 minut
  Matematické minimum - 25 minut
XI. Rozšiřující učivo - Goniometrické funkce.
 1. Goniometrická funkce y = sinx.
 2. Goniometrická funkce y = cosx.
 3. Goniometrická funkce y = tgx, y = cotgx.
 4. Slovní úlohy.
 5. Obrazce a tělesa řešená užitím goniometrických funkcí.
 6. Samostatný projekt č. 3.

TV Graphics 2023