Logo TV Graphics
 Mgr. Slavomír Kočí - TV GRAPHICS, Nový Malín 569, 788 03, mobil: 608 883 111 e-mail: info@2pir.eu


Obsah pracovních sešitů do matematiky pro 7. ročník 1. - 3. díl
 
Podle Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání (RVP ZV),
dle DOPORUČENÝCH osnov MŠMT pro 7. ročník ZŠ
Obrázek
Oddíl dětí jel na kole k přehradě vzdálené 33 km 1  5/6 hodiny. Kolik kilometrů ujely děti průměrně za hodinu ?

          Matematika 7. ročník 1. díl
I. Opakování a prohlubování učiva z 6. ročníku.
 1. Početní operace s desetinnými čísly, zlomky.
 2. Test 40 minut.
 3. Řešení jednoduchých rovnic, slovní úlohy.
 4. Dělitelnost přirozených čísel.
 5. Velikost úhlu, sčítání a odčítání úhlů, násobení, dělení úhlu dvěma.
 6. Osová souměrnost.
 7. Objem a povrch kvádru a krychle. Převádění jednotek délky, obsahu, objemu a hmotnosti.

 8. Test 25 minut (Aritmetika)
  Test 25 minut (Geometrie)
 9. Vlastnosti trojúhelníku, pravidelný mnohoúhelník.
II. Nezáporná racionální čísla a početní operace s nimi.
 1. Zlomek - opakování.
 2. Rovnost zlomků, rozšiřování a krácení zlomků.
 3. Zápis zlomku desetinným číslem.
 4. Uspořádání zlomků.
 5. Sčítání a odčítání zlomků.
 6. Vlastnosti racionálních čísel, počítání se smíšenými čísly, slovní úlohy.

 7. Test 25 minut.
III. Shodnost a shodná zobrazení.
 1. Shodnost geometrických útvarů v rovině. Věty o shodnosti trojúhelníků.
 2. Středová Souměrnost.

 3. Test (Shodnost).
 4. Samostatný projekt č. 1.
          Matematika 7. ročník 2. díl
IV. Násobení a dělení nezáporných racionálních čísel.
 1. Násobení racionálních čísel.

 2. Test 20 minut.
 3. Dělení racionálních čísel.

 4. Test 30 minut.
 5. Složený zlomek.
 6. Souhrnné opakování početních operací s racionálními čísly.

 7. Test 25 minut.
  Test 20 minut.
  Test 20 minut.
 
V. Celá čísla.
 1. Čísla kladná a záporná, čísla navzájem opačná, číselná osa. Uspořádání celých čísel. Absolutní hodnota.
 2. Jednoduché počítání s celými čísly.
 3. Slovní úlohy.
 4. Složitější úlohy na sčítání a odčítání celých čísel.

 5. 3 x Minitest.
 6. Násobení a dělení celých čísel.
 7. Záporná desetinná čísla.

 8. Test 20 minut.
 9. Početní operace s nezápornými a zápornými racionálními čísly.

 10. Test 20 minut.
 11. Souhrnné opakování.
VI. Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost.
 1. Poměr, převrácený poměr, postupný poměr.
 2. Soustava souřadnic, přímá úměrnost, graf přímé úměrnosti.
 3. Nepřímá úměrnost, graf nepřímé úměrnosti.
 4. Samostatný projekt č. 2.
 5. Matematika 7. ročník 3. díl
 6. Trojčlenka, slovní úlohy.
 7. Měřítko plánu a mapy.
 8. Souhrnné opakování.
VII. Rovnoběžníky a hranoly.
 1. Rovnoběžník a jeho vlastnosti.
 2. Obsah rovnoběžníku.
 3. Obsah trojúhelníku.
 4. Lichoběžník. Obvod a obsah lichoběžníku, konstrukce lichoběžníku.
 5. Výpočet obsahu trojúhelníku a čtyřúhelníku ve čvercové síti (rozšiřující učivo).
 6. Hranoly. Povrch a objem hranolu.

 7. Test 30 minut.
VIII. Procenta.
 1. Procento, procentová část.

 2. Test - 15 minut.
 3. Určení počtu procent.

 4. Minitest - 2x5 minut.
 5. Výpočet základu.

 6. Minitest - 2x10 minut.
 7. Slovní úlohy.
 8. Souhrnné opakování.

 9. Test 30 minut.
IX. Užití diagramů.
 1. Sloupcové a kruhové diagramy ve slovních úlohách.
X. Závěrečné opakování.
 1. Souhrnné opakování.
 2. Samostatný projekt č. 3.
 3. Jaký jsi počtář bez kalkulačky?

TV Graphics 2023