Logo TV Graphics
 Mgr. Slavomír Kočí - TV GRAPHICS, Nový Malín 569, 788 03, mobil: 608 883 111 e-mail: info@2pir.eu


Obsah pracovních sešitů do matematiky pro 8. ročník 1. - 3. díl
 
Podle Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání (RVP ZV),
dle DOPORUČENÝCH osnov MŠMT pro 8. ročník ZŠ
Obrázek
Kolmo rostoucí topol nalomil vítr ve výšce 6 m nad zemí. Vrchol dopadl na zem ve vzdálenosti
8 m od paty stromu. Určete původní výšku topolu.
          Matematika 8. ročník 1. díl
I. Opakování a prohlubování učiva ze 7. ročníku.
 1. Celá čísla.
 2. Racionální čísla a početní operace s nimi.

 3. Test - 25 minut
 4. Obvod a obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku, rovnoběžníku a lichoběžníku.

 5. MiniTEST - 10 minut
 6. Objemy a povrchy těles.
 7. Shodnost geometrických útvarů, shodná zobrazení.
 8. Přímá a nepřímá úměrnost.
 9. Poměr, měřítko mapy.
 10. Trojčlenka, řešení slovních úloh.

 11. Test - 35 minut
 12. Procenta, promile.
II. Druhá a třetí mocnina a odmocnina, Pythagorova věta.
 1. Druhá mocnina.

 2. Minitest - 2 x 10 minut
 3. Druhá odmocnina.

 4. Test - 25 minut
 5. Třetí mocnina.

 6. Minitest - 10 minut
 7. Třetí odmocnina.
 8. Zápis čísla ve tvaru a . 10n, 1<=a<10, n patří do N.

 9. Minitest - 10 minut
 10. Pythagorova věta.

 11. Samostatný projekt č. 1
  Matematika 8. ročník 2. díl
 12. Užití Pythagorovy věty ve slovních úlohách.
 13. Souhrnné opakování.

 14. Minitest - 15 minut
  Test - 30 minut
III. Celistvé algebraické výrazy a jednoduché početní operace s nimi.
 1. Číselné výrazy.
 2. Výrazy s proměnnou. Celistvý výraz.

 3. Minitest - 5 minut
 4. Sčítání a odčítání celistvých výrazů.

 5. Minitest - 15 minut
 6. Násobení a dělení celistvých výrazů.

 7. Minitest - 2 x 10 minut
 8. Úprava výrazů na součin vytýkáním před závorku a pomocí vzorců.

 9. Minitest - 2 x 5 minut
  Minitest - 10 minut
 10. Souhrnné opakování.

 11. Test - 35 minut
  Test - 35 minut
 

IV. Lineární rovnice.
 1. Řešení jednoduchých rovnic.
 2. Řešení rovnic se zlomkem.

 3. Test - 35 minut
 4. Slovní úlohy.
 5. Slovní úlohy "koláčového" typu.
 6. Vyjádření neznámé ze vzorce.
 7. Souhrnné opakování.

 8. Samostatný projekt č. 2
  Matematika 8. ročník 3. díl

  Minitest - 30 minut
V. Kruh, kružnice, válec.
 1. Kruh, kružnice, oblouk kružnice, kruhová výseč.
 2. Vzájemná poloha kružnice a přímky.
 3. Thaletova věta, konstrukce tečny ke kružnici z bodu ležícího vně kružnice.
 4. Vzájemná poloha dvou kružnic.
 5. Délka kružnice, obvod kruhu.
 6. Obsah kruhu.
 7. Slovní úlohy.
 8. Válec, povrch válce, objem válce a slovní úlohy.

 9. Test - 25 minut
 10. Kulová plocha, koule.
 11. Úlohy z praxe.

 12. Test - 30 minut
VI. Konstrukční úlohy.
 1. Jednoduché konstrukce.
 2. Množiny všech bodů dané vlastnosti.
 3. Konstrukční úlohy, užití Thaletovy kružnice.
 4. Konstrukční úlohy - testová část.

 5. Test - obtížnost A - 25 minut
  Test - obtížnost A - 25 minut
  Test - obtížnost B - 30 minut
VII. Závěrečné opakování.
 1. Závěrečné opakování.

 2. Samostatný projekt č. 3

TV Graphics 2023