Logo TV Graphics
 Mgr. Slavomír Kočí - TV GRAPHICS, Nový Malín 569, 788 03, mobil: 608 883 111 e-mail: info@2pir.eu


Přehled učiva v PS vypracovaných podle RVP - ZV
(9.3.2011)
 
Ve školním roce 2007/2008 vstoupil v platnost Rámcový vzdělávací plán pro základní vzdělávání (RVP ZV) v 6. ročníku 2. stupně základní školy. Umožňuje školám rozložit učivo 2. st. ZŠ podle uvážení. Na druhém stupni jsou v matematice zařazeny čtyři tematické okruhy:
  1. Číslo a proměnná
  2. Závislosti, vztahy a práce s daty
  3. Geometrie v rovině a v prostoru
  4. Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Z důvodu obsahového odlehčení nebyly do vzdělávacího obsahu RVP ZV na 2. stupni zařazeny mocniny s přirozeným mocnitelem (pouze druhá mocnina a odmocnina), lomené výrazy, lineární nerovnice, lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli, kvadratická funkce a ani funkce goniometrické. Naopak na 2. stupni se žáci poprvé setkají s desetinnými čísly a zlomky. Toto učivo se na 1. stupni již nebude probírat.
 
Dne 3. 3. 2011 zveřejnilo MŠMT DOPORUČENÉ osnovy matematiky pro jednotlivé ročníky ZŠ. Nejedná se o závazný dokument, ale po sjednocení osnov volaly školy dlouhá léta.

Na nejednotnost osnov dopláceli především přestupující žáci. Jednoznačně nejvíce učiva je umístěno v 6. ročníku (z 5. třídy podle RVP ZV přešla desetinná čísla - ta se nyní na 1. stupni neprobírají). Tomu neodpovídá plánovaná doporučená dotace hodin v 6. - 9. ročníku (4, 5, 5, 4 h/týden). Doporučujeme v 6. ročníku 5 vyučovacích hodin týdně. Vítáme možnost sjednotit osnovy v jednotlivých třídách základní školy.
V 9. třídě doplnilo podle nově navržených osnov MŠMT učivo základy statistiky a podobnost.
 
 
Co v sešitech najdete navíc oproti RVP - ZV?
 
Přesto jsme po úvaze zařadili do přepracovaných pracovních sešitů třetí mocninu a odmocninu. S jejím zápisem se poprvé obeznámí v učivu objem krychle, podrobněji se vyučuje v 8. a 9. ročníku. Dále oproti navrženým osnovám RVP ZV ponecháváme zápis čísla ve tvaru a . 10n, 1<=a<10, kde n patří do N, Z. Myslíme si, že se žáci setkávají se zápisem čísla např. 2,54 . 108 nebo 1,2 . 10-10, alespoň při práci s kalkulačkami. ( V učivu fyziky a chemie.) V učivu druhá mocnina a odmocnina, třetí mocnina a odmocnina doporučujeme práci výhradně s kalkulačkami, hledání v tabulkách pozbývá jakéhokoliv smyslu a práce s kalkulačkou je upřednostňována také v RVP. Při práci s mocninami jsme do 9. ročníku zařadili též a0=1. V 9. ročníku jsme zařadili vlastnosti lomené funkce a její užití při řešení slovních úloh. Každý žák by měl umět vyjádřit neznámou z jakéhokoliv vzorce. Nemohli jsme se vyhnout řešení rovnice s neznámou ve jmenovateli. Vždyť tyto znalosti uplatní např. při řešení slovních úloh na práci.
 
 
 
Obsah PS vypracovaných podle RVP ZV jsme převedli do elektronické podoby. (viz Popis PS). Kombinace pracovních sešitů a interaktivní tabule výrazně urychlí kontrolu, zvýší produktivitu práce.
 
Podrobný přehled učiva v jednotlivých ročnících najdete v levém sloupci.
 
S pozdravem autoři Mgr. Ladislav Kočí a Mgr. Slavomír Kočí.

TV Graphics 2023